Osuszacz HITEMA GB962

Osuszacz HITEMA GB962

Ser­wis osusza­czy sprężonego powi­etrza HITEMA | instalacjesprezonegopowietrza.pl Został do Nas dostar­c­zony osusza­cz sprężonego powi­etrza HITEMA GB962. Pomi­mo że jest to dość stare urządze­nie to jest wyko­nane bard­zo fajnie. Pro­du­cent nie oszczędzał na mate­ri­ale a co ważne este­ty­ka w porząd­ku. W osusza­czu jest dużo miejs­ca na ruchy ser­wisan­ta, fajny dostęp prak­ty­cznie do każdego podze­społu. Przegląd zerowy / eksper­tyza osusza­cza HITEMA GB962 Przed przys­tąpi­e­niem do jakichkol­wiek czyn­noś­ci ser­wisowych musieliśmy dokład­nie umy­ci całe urządze­nie, osusza­cz pracu­je na hali…

Więcej

Osuszacz OMI ED54

Osuszacz OMI ED54

Naprawa osusza­czy OMI ED54 | instalacjesprezonegopowietrza.pl Osusza­cze sprężonego powi­etrza firmy OMI to częsty widok na rynku POLSKIM. Osusza­cze te co praw­da nie są naszym zdaniem rewela­cyjne lecz w tej ceni raczej nie może­my szukać nic lep­szego. Przegląd zerowy / eksper­tyza osusza­cza OMIE D54 Urządze­nie trafiło do Naszego ser­wisu już poła­mane i odnaleźliśmy w nim następu­jące uster­ki: poła­mana obu­dowa ter­micz­na parown­i­ka uszkod­zona elek­tron­i­ka steru­ją­ca wyciek fre­onu na skraplaczu Naprawa osusza­cza OMI ED54  W pier­wszej kole­jnoś­ci z pomocą wzmacnianej…

Więcej