Osuszacz HITEMA GB962

Osuszacz HITEMA GB962

Ser­wis osusza­czy sprężonego powi­etrza HITEMA | instalacjesprezonegopowietrza.pl Został do Nas dostar­c­zony osusza­cz sprężonego powi­etrza HITEMA GB962. Pomi­mo że jest to dość stare urządze­nie to jest wyko­nane bard­zo fajnie. Pro­du­cent nie oszczędzał na mate­ri­ale a co ważne este­ty­ka w porząd­ku. W osusza­czu jest dużo miejs­ca na ruchy ser­wisan­ta, fajny dostęp prak­ty­cznie do każdego podze­społu. Przegląd zerowy / eksper­tyza osusza­cza HITEMA GB962 Przed przys­tąpi­e­niem do jakichkol­wiek czyn­noś­ci ser­wisowych musieliśmy dokład­nie umy­ci całe urządze­nie, osusza­cz pracu­je na hali…

Więcej