Osuszacz HITEMA GB962

5/5 — (6 votes) 

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA | instalacjesprezonegopowietrza.pl

Został do Nas dostar­c­zony osusza­cz sprężonego powi­etrza HITEMA GB962. Pomi­mo że jest to dość stare urządze­nie to jest wyko­nane bard­zo fajnie. Pro­du­cent nie oszczędzał na mate­ri­ale a co ważne este­ty­ka w porząd­ku. W osusza­czu jest dużo miejs­ca na ruchy ser­wisan­ta, fajny dostęp prak­ty­cznie do każdego podzespołu.

Przegląd zerowy / ekspertyza osuszacza HITEMA GB962

Przed przys­tąpi­e­niem do jakichkol­wiek czyn­noś­ci ser­wisowych musieliśmy dokład­nie umy­ci całe urządze­nie, osusza­cz pracu­je na hali z obra­bi­arka­mi i jest pokry­ty dużą warst­wą tłustego grafi­tu. Zdi­ag­no­zowane usterki:

  1. Uszkod­zony wenty­la­tor skraplacza
  2. Uszkod­zona sprężar­ka chłodnicza
  3. Osusza­cz ma prak­ty­cznie zatkany skraplacz

serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA

Naprawa osuszacza HITEMA GB962

Po otrzy­ma­niu akcep­tacji kosz­tu naprawy i zgody na zas­tosowanie sprężar­ki zastępczej /nie ory­gi­nal­nej jed­nak o bard­zo zbliżonych parametrach/ od razu przys­tąpil­iśmy do naprawy.

  1. Odzyskaliśmy stary fre­on z urządzenia i z racji jego stanu został przez­nac­zony do utylizacji.
  2. Zde­mon­towal­iśmy stary wenty­la­tor i zastąpil­iśmy go nowym o więk­szej mocy z 5 na 15 Wat.
  3. Zde­mon­towal­iśmy i wymie­nil­iśmy sprężarkę chłodniczą.
  4. Wymie­nil­iśmy fil­tr odkwasza­cz sys­te­mu freonowego.
  5. Po zakończe­niu prac spawal­niczych i po zamknię­ciu układu z wyko­rzys­taniem Azo­tu Tech­nicznego wykon­al­iśmy test szczel­noś­ci. Czas pró­by 14 godzin, ciśnie­nie pró­by 6 Bar. Wynik tes­tu urządze­nie i insta­lac­ja szczelne.
  6. Wykon­al­iśmy próżnię czas próżni 12 godzin.
  7. Na koniec napełnil­iśmy układ nowym czystym fre­onem zgod­nie z dany­mi z DTR.

Serwis osuszacza HITEMA GB962

Po zakończe­niu prac napraw­czych, kon­troli szczel­noś­ci i po wla­niu czyn­ni­ka chłod­niczego Nasz part­ner Fir­ma ChillerSer­wis dokon­ała pełnego ser­wisu osuszacza.

  1. Ser­wi­san­ci ponown­ie umyli całe urządze­nie, pouzu­peł­niali try­tyt­ki i braku­jące nakręt­ki w urządzeniu.
  2. Uruchami­ali po kolei sprężarkę wraz z pomi­arem prą­du i ciśnień gazu. Po czym uru­chomili i pomierzyli prąd wenty­la­to­ra. Wynik oba podze­społy pracu­ją por­wanie a ich prądy pra­cy zgodne z DTR.
  3. Uru­chomili osusza­cz i podali do niego świeże powi­etrze z Naszego kom­pre­so­ra, wynik tes­tu tem­per­atu­ra wlo­tu powi­etrza 19oC tem­per­atu­ra na wyjś­ciu osusza­cza 9,8oC więc punkt rosy został niezmiernie przekroc­zony z korzyś­cią dla zleceniodawcy.
  4. Zabez­pieczyli kru­piec kon­trol­ny plom­bą ser­wisu i poskrę­cali urządzenie.

Ser­wis osusza­czy sprężonego powi­etrza HITEMA

Dzię­ki usłudze drzwi w drzwi napraw­iamy i ser­wisu­je­my prze­mysłowe osusza­cze sprężonego powi­etrza na tere­nie całej POLSKI wystar­czy wypełnić for­mu­la­rz wezwa­nia kuriera.

naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962, instalacje sprężonego powietrza, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 dolnośląskie, instalacje sprężonego powietrza dolnośląskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 dolnośląskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza dolnośląskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 kujawsko-pomorskie, instalacje sprężonego powietrza kujawsko-pomorskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 kujawsko-pomorskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza kujawsko-pomorskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 lubelskie, instalacje sprężonego powietrza lubelskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 lubelskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza lubelskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 lubuskie, instalacje sprężonego powietrza lubuskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 lubuskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza lubuskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 łódzkie, instalacje sprężonego powietrza łódzkie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 łódzkie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza łódzkie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 małopolskie, instalacje sprężonego powietrza małopolskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 małopolskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza małopolskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 mazowieckie, instalacje sprężonego powietrza mazowieckie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 mazowieckie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza mazowieckie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 opolskie, instalacje sprężonego powietrza opolskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 opolskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza opolskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 podkarpackie, instalacje sprężonego powietrza podkarpackie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 podkarpackie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza podkarpackie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 podlaskie, instalacje sprężonego powietrza podlaskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 podlaskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza podlaskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 pomorskie, instalacje sprężonego powietrza pomorskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 pomorskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza pomorskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 śląskie, instalacje sprężonego powietrza śląskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 śląskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza śląskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 świętokrzyskie, instalacje sprężonego powietrza świętokrzyskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 świętokrzyskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza świętokrzyskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 warmińsko-mazurskie, instalacje sprężonego powietrza warmińsko-mazurskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 warmińsko-mazurskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza warmińsko-mazurskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 wielkopolskie, instalacje sprężonego powietrza wielkopolskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 wielkopolskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza wielkopolskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 zachodniopomorskie, instalacje sprężonego powietrza zachodniopomorskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza HITEMA GB962 zachodniopomorskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza zachodniopomorskie
instalacje pneumatyczne, instalacje pneumatyczne mazowieckie, instalacje pneumatyczne wielkopolskie, instalacje pneumatyczne lubelskie, instalacje pneumatyczne warmińsko-mazurskie, instalacje pneumatyczne zachodniopomorskie, instalacje pneumatyczne podlaskie, instalacje pneumatyczne dolnośląskie, instalacje pneumatyczne pomorskie, instalacje pneumatyczne łódzkie, instalacje pneumatyczne kujawsko-pomorskie, instalacje pneumatyczne podkarpackie, instalacje pneumatyczne małopolskie, instalacje pneumatyczne lubuskie, instalacje pneumatyczne śląskie, instalacje pneumatyczne świętokrzyskie, instalacje pneumatyczne opolskie,

Zostaw komentarz