Osuszacz OMI ED54

5/5 — (45 votes) 

Naprawa osuszaczy OMI ED54 | instalacjesprezonegopowietrza.pl

Osusza­cze sprężonego powi­etrza firmy OMI to częsty widok na rynku POLSKIM. Osusza­cze te co praw­da nie są naszym zdaniem rewela­cyjne lecz w tej ceni raczej nie może­my szukać nic lepszego.

Przegląd zerowy / ekspertyza osuszacza OMIE D54

Urządze­nie trafiło do Naszego ser­wisu już poła­mane i odnaleźliśmy w nim następu­jące usterki:

  • poła­mana obu­dowa ter­micz­na parownika
  • uszkod­zona elek­tron­i­ka sterująca
  • wyciek fre­onu na skraplaczuNaprawa osuszaczy OMI ED54

Naprawa osuszacza OMI ED54 

W pier­wszej kole­jnoś­ci z pomocą wzmac­ni­anej foli alu­min­iowej skleil­iśmy obu­dowę ochron­ną — ter­miczną parown­i­ka. Następ­nie z wyko­rzys­taniem Azo­tu tech­nicznego odnaleźliśmy; miejsce wycieku czyn­ni­ka chłod­niczego. Pospawal­iśmy miejsce wycieku i pozostaw­iliśmy układ fre­onowy na Azo­cie celem pełnej kon­troli szczel­noś­ci. Czas pró­by 16 godzin, ciśnie­nie pró­by 6 Bar, wynik tes­tu urządze­nie szczelne. W między cza­sie napraw­iliśmy elek­tron­ikę steru­jącą i oczyś­cil­iśmy fil­tr na zaworze spus­towym kon­den­satu. Po zakończe­niu prac wykon­al­iśmy bard­zo długą próżnie i napełnil­iśmy układ nowym czyn­nikiem chłod­niczym zgod­nie z DTR urządzenia.

Ser­wis osusza­cza OMI ED54

Po zakończe­niu prac napraw­czych Nasz Part­ner fir­ma ChilerTech dokon­ała rozruchu i pełen ser­wis osuszacza.

  1. Umyła całe urządze­nie w szczegól­noś­ci skraplacz
  2. Włącza­ła poszczególne ele­men­ty urządzenia i kon­trolowała ich poprawną pracę i zarazem dokon­ała pomi­ary prądów sprężar­ki i wentylatora.
  3. Rozruch i kon­tro­la urządzenia / osusza­cz pracu­je równo pobór prądów w normie zgod­ny z DTR, pomi­ar ciśnień sprężar­ki zgod­ny z oczekiwaniami.
  4. Punkt rosy zgodny

Zaprasza­my wszys­t­kich Państ­wa do korzys­ta­nia z Naszych usług w zakre­sie naprawy i kon­serwacji osusza­czy sprężonego powi­etrza wszys­t­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej wyda­jnoś­ci, dzi­ałamy na tere­nie całej POLSKI.

naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI, instalacje sprężonego powietrza, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI dolnośląskie, instalacje sprężonego powietrza dolnośląskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI dolnośląskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza dolnośląskie,

naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI kujawsko-pomorskie, instalacje sprężonego powietrza kujawsko-pomorskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI kujawsko-pomorskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza kujawsko-pomorskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI lubelskie, instalacje sprężonego powietrza lubelskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI lubelskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza lubelskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI lubuskie, instalacje sprężonego powietrza lubuskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI lubuskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza lubuskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI łódzkie, instalacje sprężonego powietrza łódzkie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI łódzkie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza łódzkie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI małopolskie, instalacje sprężonego powietrza małopolskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI małopolskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza małopolskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI mazowieckie, instalacje sprężonego powietrza mazowieckie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI mazowieckie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza mazowieckie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI opolskie, instalacje sprężonego powietrza opolskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI opolskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza opolskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI podkarpackie, instalacje sprężonego powietrza podkarpackie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI podkarpackie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza podkarpackie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI podlaskie, instalacje sprężonego powietrza podlaskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI podlaskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza podlaskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI pomorskie, instalacje sprężonego powietrza pomorskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI pomorskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza pomorskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI śląskie, instalacje sprężonego powietrza śląskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI śląskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza śląskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI świętokrzyskie, instalacje sprężonego powietrza świętokrzyskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI świętokrzyskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza świętokrzyskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI warmińsko-mazurskie, instalacje sprężonego powietrza warmińsko-mazurskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI warmińsko-mazurskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza warmińsko-mazurskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI wielkopolskie, instalacje sprężonego powietrza wielkopolskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI wielkopolskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza wielkopolskie, naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI zachodniopomorskie, instalacje sprężonego powietrza zachodniopomorskie, serwis osuszaczy sprężonego powietrza OMI zachodniopomorskie, wykonanie instalacji sprężonego powietrza zachodniopomorskie, instalacje pneumatyczne, instalacje pneumatyczne mazowieckie, instalacje pneumatyczne wielkopolskie, instalacje pneumatyczne lubelskie, instalacje pneumatyczne warmińsko-mazurskie, instalacje pneumatyczne zachodniopomorskie, instalacje pneumatyczne podlaskie, instalacje pneumatyczne dolnośląskie, instalacje pneumatyczne pomorskie, instalacje pneumatyczne łódzkie, instalacje pneumatyczne kujawsko-pomorskie, instalacje pneumatyczne podkarpackie, instalacje pneumatyczne małopolskie, instalacje pneumatyczne lubuskie, instalacje pneumatyczne śląskie, instalacje pneumatyczne świętokrzyskie, instalacje pneumatyczne opolskie,

Zostaw komentarz