Usługa drzwi w drzwi

Usługa drzwi w drzwi

Dla klien­tów z poza Warsza­wy Nasz ser­wis uru­chomił usługę drzwi w drzwi. Pole­ga ona na odbiorze urządzenia przed naprawą / przeglą­dem zerowym czy pełnym ser­wisem osusza­cza.  od klien­ta za pośred­nictwem firmy kuri­er­skiej a następ­nie odesła­niu go po napraw­ie  w to samo miejsce lub miejsce wskazane przez zlece­nio­daw­cę.  Usłu­ga doty­czy tylko i wyłącznie obszaru całej POLSKI Jeśli decy­du­ją się Państ­wo na sko­rzys­ta­nia z tej usłu­gi prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza kon­tak­towego bądź kon­takt:  tele­fon­iczny 501 179 381 e‑mail: info@skic.com.pl…

Więcej